Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Kustamās mantas OPEL ASTRA izsole

SIA “Dobeles enerģija” 2024.gada 3.maijā rīko ATKĀRTOTO kustamās mantas OPEL ASTRA izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2000,00 EUR, solis – 100,00 EUR.

 1. Izsoles dalībnieku reģistrē SIA “Dobeles enerģija” telpās Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā 2024. gada 3. maijā sākot no plkst 10.00 līdz izsoles sākšanās laikam.

 2. Dalībniekam, lai reģistrētos Izsolē ir nepieciešams iesniegt:

  1. Fiziskām personām – pieteikumu izsolei, kā arī uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

  2. Juridiskām personām – pieteikums izsolei, LR Uzņēmuma Reģistra izsniegts Komersanta reģistrācijas apliecība, pilnvara piedalīties un pārstāvēt juridisko personu izsolē (derīga uzrādot pasi vai ID karti).

 3. Izsoles dalībnieki var piedalīties izsolē, ja ir iesniegts pieteikums un veikta reģistrācija 2024.gada 3.maijā laika periodā no plkst 10:00 līdz 10:15.

 

Vairāk informācijas:

izsole

4_Pielikums_defektācijas akts

ATKĀRTOTĀ Opel Astra izsole

SIA “Dobeles enerģija” 2024.gada 19.aprīlī rīko ATKĀRTOTO kustamās mantas OPEL ASTRA izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2800,00 EUR, solis – 100,00 EUR.

 1. Izsoles dalībnieku reģistrē SIA “Dobeles enerģija” telpās Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā 2024. gada 19. aprīlī sākot no plkst 10.00 līdz izsoles sākšanās laikam.

 2. Dalībniekam, lai reģistrētos Izsolē ir nepieciešams iesniegt:

  1. Fiziskām personām – pieteikumu izsolei, kā arī uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

  2. Juridiskām personām – pieteikums izsolei, LR Uzņēmuma Reģistra izsniegts Komersanta reģistrācijas apliecība, pilnvara piedalīties un pārstāvēt juridisko personu izsolē (derīga uzrādot pasi vai ID karti).

 3. Līdz 2024.gada 18.aprīlim plkst. 12:00 izsoles dalībniekam jāpārskaita Uzņēmuma kontā LV13UNLA0006000206201, AS SEB banka, Kods UNLALV2X, nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās summas – 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit eiro 00 centi)

 4. Par nodrošinājuma samaksas dienu un laiku tiek uzskatīts brīdis, kad SIA “Dobeles enerģija” saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā.

 5. Izsoles dalībnieki var piedalīties izsolē, ja ir iemaksāta nodrošinājuma nauda līdz 2024.gada 18.aprīlim plkst. 12:00 un iesniegts pieteikums un veikta reģistrācija 2024.gada 19.aprīlī laika periodā no plkst 10:00 līdz 10:15.

 

Vairāk informācijas:

Nolikums

4_Pielikums_defektācijas akts

Paziņojums par tarifa izmaiņām

SIA “Dobeles enerģija”, vienotais reģistrācijas Nr. 45103002039, Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV 3701, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  sabiedrisko pakalpojumu sniedzējanoteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

64.42 EUR/MWh

48.43 EUR/MWh

-24.8 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

16.19 EUR/MWh

14.72 EUR/MWh

-9.1%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

2.60 EUR/MWh

2.60 EUR/MWh

0

Akcīzes nodokļa komponente

0.40 EUR/MWh

0.40 EUR/MWh

0

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs

83.61 EUR/MWh

66.15  EUR/MWh

-20.9 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2024.gada 1.maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.61 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dobeles enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr.80) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, un SIA “Dobeles enerģija” noteikto tarifu, kas 2023.gada 14.martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2023.Nr.52.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas artarifā iekļauto kurināmā izmaksu un iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām parsabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu lietotājs var SIA “Dobeles enerģija” birojā Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietvertovispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu,iepriekš sazinotiesar SIA “Dobeles enerģija” ekonomisti Baibu Čīku, tālrunis 63707214, e-pasts: baiba.cika@dobelesenergija.lv 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Dobeles enerģija” birojā Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā LV 3701, vai elektroniski: baiba.cika@dobelesenergija.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Opel Astra Izsole ar augšupejošu soli

SIA “Dobeles enerģija” 2024.gada 27.martā rīko kustamās mantas OPEL ASTRA izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 3500,00 EUR, solis – 100,00 EUR.

 1. Izsoles dalībnieku reģistrē SIA “Dobeles enerģija” telpās Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā 2024. gada 27. martā sākot no plkst 10.00 līdz izsoles sākšanās laikam.

 2. Dalībniekam, lai reģistrētos Izsolē ir nepieciešams iesniegt:

  1. Fiziskām personām – pieteikumu izsolei, kā arī uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

  2. Juridiskām personām – pieteikums izsolei, LR Uzņēmuma Reģistra izsniegts Komersanta reģistrācijas apliecība, pilnvara piedalīties un pārstāvēt juridisko personu izsolē (derīga uzrādot pasi vai ID karti).

 3. Līdz 2024.gada 26.janvārim plkst. 12:00 izsoles dalībniekam jāpārskaita Uzņēmuma kontā LV13UNLA0006000206201, AS SEB banka, Kods UNLALV2X, nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās summas – 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro 00 centi)

 4. Par nodrošinājuma samaksas dienu un laiku tiek uzskatīts brīdis, kad SIA “Dobeles enerģija” saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā.

 5. Izsoles dalībnieki var piedalīties izsolē, ja ir iemaksāta nodrošinājuma nauda līdz 2024.gada 26.janvārim plkst. 12:00 un iesniegts pieteikums un veikta registrācija 2024.gada 27.martā laika periodā no plkst 10:00 līdz 10:15.

 

Vairāk informācijas:

Izsoles_Nolikums

4_Pielikums_defektācijas akts